KTK plusz infóblokk keretes-1

Településképi eljárások

Püspökszilágy Község Képviselő-testülete 2017. decemberében elfogadta a község településképi arculati kézikönyvét, illetve megalkotta a településkép védelmi önkormányzati rendeletét.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg, tulajdonképpen a TKR szakmai munkaanyaga. A TAK-ban definiálásra került a település építészeti karakterét meghatározó településképi jellemzők, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek, azok arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek. A kézikönyv tartalmazza a helyi épített örökség védendő elemeit, objektumait sok színes képpel bemutatva ezeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást. A rendelet mellékletében került felsorolásra a helyi értékek jegyzéke, a helyi területi védelmemmel érintett utcák lehatárolása, valamint a településképi szempontból meghatározó területek térképi meghatározása is.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó. Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárás formanyomtatványon kezdeményezhető.

Mindkét eljárás 2021. január 1-től illetékmentes.

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása – az építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén – a polgármester hatásköre.

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása – a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám- vagy reklámhordozó elhelyezése, építmény rendeltetésének változása esetén – szintén a polgármester hatásköre.

Kapcsolódó jogszabályok:

14/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
314/2012 (IX.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Letölthető dokumentumok