KTK plusz infóblokk keretes-1

Telephely engedélyezés

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik ipari tevékenységet kell csak bejelenteni és melyik ipari tevékenység engedélyköteles.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul.

Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján, illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Igazolás vagy Értesítés az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

Engedélyezési eljárás menete

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése – hivatalból – arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a:

 • kérelmező,
 • szakhatóságok,
 • munkavédelmi hatóság,
 • rendőrség.

A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése – hivatalból – arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 • népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal,
 • környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
 • vízügyi, vízvédelmi hatóság,
 • jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
 • jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási hivatala,
 • jogszabályban meghatározott esetekben az élelmiszerlánc–felügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
 • ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a kulturális és örökségvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal.

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén – határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos – a teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a munkavédelmi hatósággal,
 • a rendőrséggel.

Adatváltozás

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Megszűnés

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet

Letölthető dokumentumok