KTK plusz infóblokk keretes-1

Birtokvédelem

Ügyleírás:

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1-5:8. §-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, amely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul.

A kérelem kötelező tartalmi elemei, amelyek hiányában a kérelem elutasításra kerül, az alábbiak:

 • a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása,
 • annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ideértve a cselekmény leírása –, a birtokvitával érintett dolog megjelölése,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalás,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Püspökszilágy közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • Formanyomtatvány,
 • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok:
  • tanúnyilatkozat vagy a tanúként megidézhető személy(ek) idézhető címe, elérhetősége, amennyiben adott birtokvédelmi ügyben releváns információval rendelkezik, 
  • szakvélemény,
  • fényképfelvétel, és más, a birtokvédelmet kérő állításának bizonyítására alkalmas okirat,
  • képviselő eljárása esetén a meghatalmazás,

Az  eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Egyéb fontos tudnivalók:

Az a birtokos fordulhat a jegyzőhöz birtokvédelemi eljárás iránti kérelemmel, akit birtokától megfosztottak (p. kizárták) vagy birtoklásában megzavartak (pl. nem tudja használni a lakás minden helyiségét). A jegyző előtti birtokvédelmi eljárás megindítására azonban csak akkor van lehetőség, ha a zavaró magatartás egy éven belül történt. Egy éven túli zavarás esetén kizárólag birtokvédelmi per megindítását kezdeményezheti a sérelmet szenvedő fél. Annál a jegyzőnél vagy bíróságnál kell eljárást kezdeményezni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósult.

Az eljárás megindítása után nincs lehetőség hiánypótlásra.

A jegyzői birtokvédelmi eljárás során a ténybeli kapcsolat, azaz a tényleges hatalom (birtokban volt-e a kérelmező) vizsgálata történik, a tulajdonjog (tulajdonos-e a kérelmező) vizsgálatára nem kerül sor.

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. Egy példány a jegyzőt illeti, a többi az ellenérdekű felek számára kerül megküldésre. Az ellenérdekű felet felhívja a jegyző, hogy nyilatkozzon a kérelemben előadottakkal kapcsolatban.

A birtokvédelmi eljárás ügyintézési határideje 15 nap. Az eljárási határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Az eljárási határidőbe nem számít bele a kérelem ellenérdekű fél részére történő kézbesítésétől a válasz beérkezéséig terjedő időszak.

A jegyző – a kérelem alapján lefolytatott eljárást követően – határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül (jogerőre emelkedését megelőzően) a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított birtokvédelmi perben.

A határozat jogerőssé válik és egyben joghatás kiváltására alkalmas, ha ellene nem fellebbeztek.

Letölthető dokumentumok