KTK plusz infóblokk keretes-1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket /az öregségi nyugdíj 135%-a- jelenleg 38.475,-Ft, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnél azöregségi nyugdíj 145%-a- jelenleg 41.325,-Ft/, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

A támogatás mértéke

Annak a gyermeknek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,

  1. bölcsődében, óvodában, iskolában ingyenes étkezést kell biztosítani,
  2. évente kétszer pénzbeli támogatást kap, és
  3. külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket is igénybe vehet.

Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a jogosultat augusztus és november hónapokban pénzbeli támogatás illeti meg. A támogatás összege attól függ, hogy a fenti időpontokban a gyámhatóság határozattal a gyermeket, továbbá a fiatal felnőttet hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek minősítette-e vagy sem. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek 6.500-6.500 forint, míg azok a gyermekek, továbbá fiatal felnőttek, akik ilyen határozattal nem rendelkeznek, 6.000-6.000 forintra jogosultak.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, családba fogadó gyám), nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Amennyiben a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a feladata.

A feltételek fennállása esetén a jegyző a kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra, a nagykorúvá vált gyermek esetén pedig a 23, illetve 25. életév betöltéséig állapítja meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

  • jövedelem igazolás
  • tanulói jogviszony igazolása

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Letölthető dokumentumok