KTK plusz infóblokk keretes-1

Szociális étkeztetés

Jogosultsági feltétel

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjakról az önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj összegét évente felül kell vizsgálni.

Az étkeztetés keretében minden jogosult részére biztosított a napi egyszeri meleg étel (ebéd). Az önkormányzat az étkeztetést munkanapokon (hétfőtől péntekig) házhozszállítással biztosítja a falugondnoki szolgálat közreműködésével.

Igénybenyújtás formája

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.

A kérelmet formanyomtatványon, írásban kell előterjeszteni a polgármesteri hivatalban.

A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve jövedelemigazolást.

A szociális ellátás iránti kérelemről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A polgármester döntését határozatban közli az ellátást igénybe vevővel.

Ha az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez nyújthat be fellebbezést.

Az ellátás igénybevétele előtt az igénybevevővel az önkormányzat megállapodást köt. 

Az ellátott jogviszony megszűnik:
b) az ellátásra jogosult kérelme alapján,
c) a jogosult halálával.

2020. január 1. napjától a napi térítési díj összege: 450 Ft

Letölthető dokumentumok