KTK plusz infóblokk keretes-1

Kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó jogszabály előírja, hogy mely tevékenység bejelentés-köteles, illetve működési engedély köteles.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet végezni bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően, üzletköteles termékek esetén jogerős működési engedély birtokában lehet.

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles termékkörök: a Kr. 6. mellékletében meghatározott termékkörök.
Engedélyköteles kereskedelmi termékkörök: a Kr. 3. mellékletében meghatározott termékkörök.

Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység: 2021. január 1-jétől illetékmentes.
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes
 • Működési engedély: Illetékmentes
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

Eljáró hatóság

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

A többi kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes kereskedelmi hatóság.

Eljárás bejelentés-köteles termékkörök esetén

Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.

Amennyiben a bejelentés megfelel a Szolgtv. 22. § és a Kr. 6. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi a bejelentést tevőt. A jegyző által vezetett közhiteles nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 12. § (1) alapján: a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási állategészségügyi hivatal külön engedélyével történhet.

Eljárás üzletköteles termékkörök esetén

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.

A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kereskedelmi tevékenység szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani, becsatolva szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Adatváltozás bejelentése bejelentés-köteles és működési engedély köteles termékköröknél

A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.
A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Megszüntetés

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Üzletköteles-termékkörök esetén az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Csatolandó okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy cégkivonat (végzés),, aláírási címpéldány (cég esetén);
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyve hitelesítés céljából
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés

Ügyintézés határideje és díja

Az ügyintézési határidő bejelentés beérkezésétől számított 15 nap, illetve a kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Egyéb fontos tudnivalók

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.
Adatváltozást haladéktalanul, nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül kell az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;

Letölthető dokumentumok