PROJEKTRŐL

Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő gazdálkodásért

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt átfogó célja – a 2021. novemberben zárult LIFE-MICACC projekt tapasztalataira és eredményeire is építve – a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása, továbbá a természetes vízmegőrző megoldások népszerűsítése Magyarország vízvesztő pozíciójának mérséklése érdekében. A projekt kiemelt célja továbbá, hogy az eredmények megosztásával ösztönözzük még több hazai és külföldi, települési és vízgyűjtő szintű NWRM (Natural Water Retention Measure) jó gyakorlat elterjedését, az önkormányzatok koordinálásában.

Miért az önkormányzatok a kulcsszereplők?

Projekt neve: „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval”
Projekt rövid neve: Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő gazdálkodásért
Azonosítószám: LIFE20 CCA/HU/001604
Akroním: LIFE LOGOS 4 WATERS
Megvalósítás időtartama: 2021. október 1. – 2025. szeptember 30.
A projekt teljes költségvetése: 3 764 915 € (kb. 1.318 millió Ft)
EU pénzügyi hozzájárulás: 2 070 703 € (ami a teljes költségvetés 55%-a, kb. 725 millió Ft)
Nemzeti önerő: 1 694 212 € (kb. 593 millió Ft), a Magyar Állam társfinanszírozásával

Mert bár az éghajlatváltozás problémája globális kihívás, a válaszokat leghatékonyabban helyi szinten lehet megadni, tehát – meglátásunk szerint –a beavatkozások hazánkban egyértelműen a helyi önkormányzatok szintjén valósíthatóak meg legoptimálisabban. Az önkormányzatok azok a szereplők, akik első kézből, közvetlenül tapasztalják a településen a problémát okozó szélsőséges időjárási események következményeit (pl. villámárvíz, belvíz által okozott beázások, lakóépületben okozott károk, vagy az aszálykárok a mezőgazdaságban). Ők azok, akik formálják és megalkotják adott település, térség stratégiáit, fejlesztési terveit. Továbbá az önkormányzatok azok, akik a lehető legjobban ismerik adott település és környékének adottságait, erőforrásait, lehetőségeit. Nem utolsó sorban, az önkormányzatok ismerik a helyi érintetteket, érdekelteket, pontosan képesek őket beazonosítani, bevonni, s ha kell, mozgósítani.

Miért fontos az alkalmazkodás?

Az éghajlatváltozást nem lehet megállítani, viszont negatív hatásait tudjuk mérsékelni, és ennek egyik leghatásosabb módja az alkalmazkodás, azaz felkészülés, viselkedésünk megváltoztatása és a megváltozott körülményekhez igazítása. A klíma megváltozása számos kihívást magával hoz: az átlaghőmérséklet növekedését, az egyre kiszámíthatatlanabbá és gyakoribbá váló extrém időjárási eseményeket, az egyenlőtlen csapadékeloszlást, vagy akár fajok teljes eltűnését. Azonban tudatos, célzott alkalmazkodással sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a klímaváltozással szembeni kitettségünket, mérsékeljük annak negatív hatásait.

Mi fog megvalósulni a projekt keretében?

Az éghajlatváltozás negatív hatásai minden magyarországi régióban, megyében érzékelhetőek, ugyanakkor területenként differenciált az érintettség, a kiemelt problémakör jellege (pl. villámárvízzel érintett jellemzően dombvidéki területek, vagy a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek). A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében a sérülékenység és annak jellege alapján kiválasztott két vízgyűjtőn az adott területen jellemző tipikus klimatikus, vízhez kapcsolódó problémakör kezelésére kívánunk komplex, természetes vízmegtartó megoldásokat (NWRM) demonstrációs jelleggel tesztelni, melyek a többi, hasonló nehézségekkel küzdő, hazai vízgyűjtő területek és szomszédos régiók számára is példaértékű megoldásként szolgálhatnak.

Célkitűzések

A tervezett projekt átfogó célkitűzése az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése a vízvesztő pozíciók mérséklésével, koordinált, vízgyűjtő szintű, integrált vízgazdálkodási megoldások demonstrációján, elfogadottságának növelésén és elterjesztésén keresztül.

Specifikus célkitűzések:

1. Vízgyűjtő szintű önkormányzati és érdekelti együttműködés tesztelése és demonstrációja a vízmegtartáson alapuló integrált vízgazdálkodásban a klímaalkalmazkodás érdekében 2 mintaterületen, és a tapasztalatok megosztása az önkormányzati és vízügyi szektorral.

2. A települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő szakemberek – szisztematikus tudásbővítése az integrált vízgazdálkodási intézkedések települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásával kapcsolatban a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodás segítése és az általános használata érdekében.

3. A „víz érték” és a „víz a klímaalkalmazkodás kulcsa” szemlélet kialakítása és növelése lakossági, önkormányzati döntéshozói és kormányzati döntéshozói célcsoportok körében a vízmegtartáson alapuló alkalmazkodás támogatottsága érdekében.

4. A helyi klímaalkalmazkodást segítő döntéstámogató rendszerek, jó gyakorlatok és más eszközök feltérképezése és könnyen elérhetővé tétele az önkormányzatok számára a hatékony és szakmailag megalapozott területi és települési szintű alkalmazkodás elősegítésére.

5. Nemzetközi kapcsolatépítés és az önkormányzatok tudásbővítése az EU-s és hazai források ökoszisztéma-alapú vízmegtartó megoldásokra történő minél szélesebb körű lehívásában, felhasználásában az önkormányzatok abszorpciós képességeinek fejlesztésével.

6. Az integrált, vízmegtartó vízgazdálkodás és természetre alapozott klímaalkalmazkodás szemléletmódjának beépülése a komplex tervezési és szabályozási mechanizmusokba, így létrehozva egy közös kiindulási szemléletet az érintett szereplők között.

Tevékenységek

Komplex, természetes vízmegtartásra alapuló vízgyűjtő szintű integrált megoldások demonstrációs jelleggel történő megtervezése és megvalósítása az önkormányzatok koordinálásában.

Felállításra kerül mind a két demonstrációs területen az úgynevezett Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum a helyi érintettek bevonásával: a vízgyűjtőn található önkormányzatok, területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság, engedélyező hatóság, gazdálkodók, nemzeti park, civil szervezetek, stb. A Fórum részvételi döntéshozatal mentén további természetes vízmegtartó megoldások (továbbiakban: NWRM-ek) megvalósításáról határoz az adott vízgyűjtő területen az elkülönített költségvetési keret erejéig.

 • Dombvidéki mintaterület: villámárvízzel és erózióval fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő terület (Püspökszilágy és környéke, Gombás-patak, Szilágyi-patak vízgyűjtője) – további 9 érintett település;
 • Síkvidéki mintaterület: a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek (Bátya és környéke) – további 4 érintett település.

Integrált Önkormányzati Döntéstámogató Platform létrehozásával célunk egy olyan felület kialakítása, melyen egy helyen, strukturált formában válik elérhetővé az önkormányzatok számára a releváns vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) szaktudás, eszközrendszer. Ezen a felületen a települési szinten döntést előkészítő és döntést meghozó szakemberek számára szeretnénk elérhetővé, és könnyen használhatóvá tenni a jelenleg szerteágazó szervezeti rendszeren keresztül elérhető, önkormányzati szempontból széttöredezett vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) eszközöket, rendszereket, tudásanyagot. A közös platform lehetővé teszi az önkormányzatok tudással való felhatalmazását az integrált vízgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén és a meglévő tudásnak a folyamatos bővítését, fejlesztését is, annak érdekében, hogy a hazai önkormányzati körben a témához kapcsolódó tudás elérje a kritikus tömeget.

Módszertani útmutatók, segédletek kidolgozásának célja, hogy az adott szakterületen elősegítsük az önkormányzati munka hatékonyabbá és adaptálhatóvá válását. Olyan módszertani dokumentumok készülnek, melyek az önkormányzati működést támogató eszközök egyedi, gyakorlati használatát segítik elő, rövid, összefoglaló jellegűek, az önkormányzati működést segítő praktikus tanácsokat, ajánlásokat fogalmaznak meg.

Kiemelten fontosnak tartjuk az érintett, különböző ágazati szakértők és leendő szakemberek ismereteinek bővítését, szemléletformálásukat és közös kiindulási alap megteremtését a természetalapú megoldások, NWRM-ek, és azok alkalmazkodásban betöltött szerepe kapcsán. Ennek érdekében széleskörű, valamennyi célcsoportra kiterjedő képzésfejlesztési programot valósítunk meg a települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő szakemberek – szisztematikus tudásbővítése által. Az elkészült interdiszciplináris képzési anyagok tesztoktatása is megvalósul a célcsoportok körében, mely nyomán a tananyagok felülvizsgálatra, szükség szerint módosításra kerülnek.

További 5 vízgyűjtő terület (területenként legalább 5-6 önkormányzat együttműködésének) támogatása – pályázatos formában – komplex, természetes vízmegtartó megoldás megtervezésében, a szükséges szakértelem biztosításával, mely alapul szolgál későbbi (akár LIFE keretében benyújtandó) pályázati dokumentáció összeállításához, elősegítve a projektben megvalósuló jó gyakorlatok alkalmazhatóságát más területeken.

Emellett további 15 önkormányzat pénzügyi támogatása (max. 3,5 millió Ft/kedvezményezett) – pályázatos formában[1] – kisléptékű innovatív megoldások megvalósítása és szélesebb körű használatának az ösztönzése érdekében, melyek elősegítik a települési szintű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A pályázatok előkészítését, lebonyolítását és megvalósítását egy széles ágazati kört lefedő, 17 szakmai szervezet részvételével működő Integrált Szakmai Támogató Tanács támogatja, melynek működése tematikus munkacsoportokon alapszik. Tagjait a projektben társult és együttműködő partnerszervezetek delegáltjai alkotják.

Önkormányzati adaptációs és abszorpció-képesség növelését elősegítő szakértői támogatás, mely hozzájárul az önkormányzatok részvételéhez a következő fejlesztési ciklus hatékonyabb forrásfelhasználásában (közvetlen EU-s és/vagy OP-s források lehívásában), végrehajtásában, a többszintű szakértői képzéssel és kapacitás-fejlesztéssel szoros összefüggésben.

Emellett fontosnak tartjuk a hazai önkormányzatok támogatását az európai uniós hálózatokhoz való csatlakozás terén is. Ennek elősegítéséhez hozzájárulnak többek közt a projekt keretében a két vízgyűjtő területen készülő SECAP-ok is, melyek megléte a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors) való csatlakozás alapfeltétele. Így tervezetten további 10 hazai önkormányzat csatlakozik majd a Polgármesterek Szövetségéhez.

Országos szemléletformáló tevékenység az éghajlatváltozáshoz való helyi/települési/vízgyűjtő szintű alkalmazkodási lehetőségekről, kiemelten a természetes vízmegtartó megoldásokról (NWRM), melyekről jelenleg kevés információval rendelkezünk. Ezek jellemzően kisléptékű, költséghatékony és számos előnnyel bíró, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére (is) alkalmas megoldások, azonban hazánkban még kevéssé elterjedtek. Érinti ez a lakosság minden szegmensét, a gyermekektől kezdve az oktatókon (környezeti nevelési program), önkormányzati és kormányzati döntéshozókon keresztül, a leendő és már a szakmát gazdagító ágazati szakértőket is.

Eredmények, tapasztalatok megosztása, információátadás, országos szinten a jó gyakorlatok továbbadása, a természetalapú, kisléptékű komplex megoldások alkalmazásának ösztönzése a hasonló klimatikus, vízhez kapcsolódó problémákkal küzdő településeken és vízgyűjtő területeken is.

A fent felsorolt tevékenységek által megvalósíuló eredménytermékek.

Várt hatások és eredmények

Az önkormányzatok és a legfontosabb érdekelt felek ismereteinek és kapacitásának növelése az ökoszisztéma-alapú alkalmazkodás témájában, az éghajlatváltozás okozta vízkockázatok és az integrált vízgazdálkodás hozzájárulnak a jobb klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség kialakításához. A vízgyűjtő-szintű együttműködés tapasztalatai és a létrehozott eszközök támogatják a helyi önkormányzatokat abban, hogy a visszatartáson alapuló helyi vízgazdálkodás felé mozduljanak el Magyarország negatív vízmérlegének javítása érdekében.

Az NWRM-ek integrált vízgyűjtő-szintű végrehajtása erősíti a helyi és regionális éghajlati ellenálló képességet, és lehetővé teszi a klímaváltozás ökoszisztémára és a veszélyeztetett természeti erőforrásokra gyakorolt negatív hatásainak enyhítését. A vizes élőhelyek növelése hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához.

Mi fog megvalósulni a projekt keretében?
 1. A kulcsfontosságú szakértők és döntéshozók ismereteinek bővülése:
 • 5 hivatalos képzési rendszerbe integrált tananyag (a tesztelésben kb. 305 résztvevő kerül bevonásra)
 • 10 000 projekt honlap látogató
 • 630 érdeklődő résztvevő a roadshow-kon
 • Integrált Önkormányzati Döntéstámogató Platform legalább 1000 látogatóval
 • mind a 3177 magyarországi önkormányzat elérése kiadványok, információs anyagok és módszertani kiadványok révén
 • 3 tanulmányút és 3 ezeket bemutató tanulmány
 1. A két kísérleti vízgyűjtő terület alkalmazkodóképességének és éghajlati ellenálló képességének javítása:
 • 36 274 érintett lakos
 • 11 korábban azonosított NWRM és legalább 9 további, a többi érdekelt fél részvételével működő Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum által meghatározott NWRM
 • a vízvisszatartási kapacitás ~39 000 m3-rel növekszik
 • az élőhelyek vízellátásának javítása
 • jobb környezeti feltételek az édesvízi fajok számára
 • pozitív hatás a helyi biológiai sokféleségre
 • a lehetséges elöntés veszélyének csökkenése
 • a hirtelen áradások által okozott károk 50%-os csökkenése évtizedenként
 • 2 SECAP 2 vízgyűjtő területre
 • 10 önkormányzat csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez
 1. A két kísérleti vízgyűjtő terület alkalmazkodóképességének és éghajlati ellenálló képességének javítása:
 • 2 Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum felállítása és működtetése
 • 15 település együttműködése 2 kísérleti vízgyűjtő területen
 • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv 8 település számára és módszertani útmutató az integrációhoz, annak a települési tervezési rendszerbe való integrálásához
 • 2 önkormányzati támogatási program összesen 40 benyújtott pályázattal és 20 pályázat támogatásával
 • 60 helyi döntéshozó és 30 000 állampolgár tájékoztatása

ökoszisztéma-alapú éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási módszerek átadása 15 település számára és a végrehajtott beavatkozása replikációja 5 vízgyűjtő területen